Tel: +420 732 979 369    E-mail: info@cukrarstviduo.cz


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

1. Stornování objednávky po zaplacení zálohy

10 a více dní před objednaným termínem se firma Cukrářství Duo zavazuje vrátit zálohu v plné výši, avšak pi tomto termínu si účtujeme stornovací poplatek:

8-9 dní před objednaným termínem 40% zálohy

6-7 dní před objednaným termínem 50% zálohy

4-5 dní před objednaným termínem 60% zálohy

3 dny dní před objednaným termínem 80% zálohy

2 dny před objednaným termínem 90% zálohy

1 den před objednaným termínem 100% zálohy

Při každém vracení peněz se účtuje 5 % manipulační poplatek z celkové částky. 

2. Podmínky pro rozvoz

Pro uskutečnění rozvozu je potřeba celou částku objednávky uhradit předem. Případné doplatky za dopravu budou uhrazeny hotově řidiči (platí pro e-shop). Hranice pro uskutečnění rozvozu je minimální hodnota objednávky 1000 Kč (platí pouze pro objednávky vytvořené přes prodejnu). Hranice pro uskutečnění rozvozu je minimální hodnota objednávky 500 Kč (platí pouze pro objednávky přes e-shop).

3. Skladovací a záruční podmínky

Veškeré objednávky dodávané firmou Cukrářství Duo jsou skladovány a převážně uchovávány při teplotě do max 8°C. Po dodání objednaného zboží na místo určení musí být tyto skladovací podmínky jednoznačně zachovány. V případě, že nedojde k uskladnění dodávaného zboží při těchto teplotách, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se firma Cukrářství Duo zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na dodávaném zboží a dále ani nabude akceptována případná reklamace!

4. Obchodní podmínky prodeje potravinářského zboží

Údaje o firmě:

Název firmy: Kutil Ladislav

Sídlo firmy: Luční Chvojno 50

Provozovna: Podmokelská 28/13

IČO: 63749181

DIČ: 6412220628

5. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup výrobků firmy Kutil Ladislav v provozovně i internetovém obchodu (e-shop ). 

a) Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a v případě dovozu objednaného zboží dopravit na adresu udanou kupujícím. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a naše firma se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetím straně. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nezaplatí zálohu či v případě pozdního objednání či z důvodů naplněné výrobní kapacity.

b) Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, popřípadě je vhodné doplnit o tel. spojení. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, v případě dovozu včetně ceny za dopravu. S předběžnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením, zaplacením zálohy ve výši minimálně 50% celkové ceny se pak tato objednávka stává závaznou.

c) Dodací podmínky

Objednané zboží je možné si vyzvednou přímo v naší provozovně či si objednat dovoz objednávky, který se provádí chlazenými vozy. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

d) Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem firmy Cukrářství Duo Kutil Ladislav a právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u dodavatele dle podmínek reklamačního řádu po tel. dohodě či přímo v naší provozovně maximálně však do 24 hodin od dodání zboží avšak při striktním dodržení skladovacích podmínek!

e) Skladovací, záruční a reklamační podmínky

Veškeré objednávky dodávané firmou Cukrářství Duo Kutil Ladislav jsou skladovány a převáženy při teplotě do max. 7°C. Po dodání objednaného zboží na místo určení, musí být tyto skladovací podmínky jednoznačně zachovány. V případě, že nedojde k uskladnění dodávaného zboží při těchto teplotách, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se firma Cukrářství Duo Kutil Ladislav se zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na dodávaném zboží a dále ani nebude akceptována případná reklamace! Při správném skladování Vám firma Cukrářství Duo Kutil Ladislav garantuje 24 hodin záruku na kvalitu zboží. Při zjištění závadnosti v objednávce týkající se chutí či složení výrobku neprodleně kontaktujte naše pracovníky ve všední dny od 9:00-14.00 v sobotu a neděle od 8:00 do 13:00 na tel: 475211297. Závadu je nutné hlásit ihned po zjištění, na pozdější reklamace nebude brán zřetel! 

6. Poučení o skladovacíh podmínkách

Dodané zboží firmou Cukrářství Duo Kutil Ladislav, musí být skladováno při teplotě do maximálně 7°C, odděleně od surovin jiného původu (např. svatební dort nesmí být uskladněn v masovém skladu atd.) z důvodů hrozby kontaminování jinými aromaty a mikroorganismy. Při nedodržení těchto skladovacích zásad zaniká právo zákazníka na pozdější reklamace u firmy Cukrářství Duo Kutil Ladislav.

a) Objednávka
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetu a na stránkách www.cukrarstviduo.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Pro objednávky přijaté 2 dny před požadovaným termínem platí katalogové ceny (počítá se od následujícího dne), avšak naše firma nezaručuje uskutečnitelnost takovéto objednávky a vyhrazuje si právo takovouto objednávku odmítnout. Toto je vázáno obsazeností výrobní kapacity-důležitý je zde osobní kontakt formou telefonického hovoru či osobní návštěvy provozovny. Pro akceptování objednávky je nutné složit zálohu ve výši minimálně 50% z celkové ceny objednávky, ať už přímo v naší provozovně či na bankovní účet naší firmy. Tímto se pak stává objednávka závaznou pro obě strany.

b) Stornovací podmínky

Při stornování objednávky před objednaným termínem si firma Cukrářství Duo Ladislav Kutil vyhrazuje právo účtovat si manipulační poplatek ve výši 1000Kč, v případě stornování objednávky 1 týden před termínem si účtuje stornovací poplatek:

6 dní před objednaným termínem 40% zálohy

5 dní před objednaným termínem 50% zálohy

4 dny před objednaným termínem 60% zálohy

3 dny před objednaným termínem 80% zálohy

2 dny před objednaným termínem 90% zálohy

1 den před objednaným termínem 100% zálohy

c) Všeobecná ustanovení reklamačního řádu

Reklamační řád firmy Cukrářství Duo Kutil Ladislav upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení originálního dokladu o zaplacení zboží nebo originálu faktury/daňového dokladu, při dovozu objednávky naší firmou . Dodací list je nutno předložit, obsahuje-li údaje neuvedené na originálu faktury/daňového dokladu a slouží-li jako záruční doklad. Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby zakoupené u společnosti Cukrářství Duo Kutil Ladislav  reklamované v souladu s tímto Reklamačním řádem. Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v místě určeném firmou Cukrářství Duo Kutil Ladislav pro příjem reklamací. Pro veškeré potraviny k reklamaci je určena prodejna firmy Cukrářství Duo na adrese: Podmokelská 28 Krásné Březno Ústí Nad Labem. Po dobu vyřizování přijaté reklamace se přerušuje průběh záruční doby reklamovaného zboží. Skutečnost, že byl zákazník úplně a detailně seznámen s reklamačním řádem, záručními a obchodními podmínkami a svůj souhlas s jejich obsahem stvrzuje zákazník podpisem či jiným potvrzením dodacího listu/daňového dokladu, závaznou objednávkou zboží, nebo fyzickým převzetím zboží. Reklamační rád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud není písemně uzavřena smlouva o jiných obchodních, záručních či reklamačních podmínkách.

d) Uplatnění záruky odběratelem

Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží již při jeho převzetí a zjistit tak případné závady prohlídkou odhalitelné a zkontrolovat kompletnost dodávaného zboží. Zjištěné závady je nutno reklamovat při předávání zboží. Jestliže tak kupující neučiní, muže uplatnit nároky z vad zjištěných při pozdější prohlídce zboží, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží. Závady nezjistitelné prohlídkou zboží uplatní zákazník podle dalších podmínek reklamačního řádu firmy Cukrářství Duo Kutil Ladislav. U potravinářského zboží typu dorty, obložené mísy, chlebíčky, a veškerých dalších objednávaných produktů je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby. Reklamaci jakkoli poškozeného nebo nekompletního - včetně reklamace jakýchkoli parametru zjistitelných vnější prohlídkou zboží, musí zákazník uplatnit nejpozději při přebírání hotového výrobku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných parametru zboží musí zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku až po uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákonu a předpisu, upravujících oblast výroby a skladování potravin. O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého uvážení v jednoduchých případech pověřený pracovník firmy Cukrářství Duo Kutil Ladislav. U zboží okamžité spotřeby budou oprávněné reklamace řešeny opravou nebo výměnou zboží. Převzetím zboží zákazník akceptuje bezvýhradně tyto podmínky. Částečně spotřebované zboží není možno reklamovat. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za žádné škody způsobené nevhodným složením výrobku vyrobených či upravených podle požadavku zákazníka, pokud bylo toto složení nebo úpravy zákazníkem požadováno. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno či upraveno podle jeho požadavku, potvrzuje zákazník fyzickým převzetím objednaných výrobků.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v každém z následujících případů:

 • Ztrátou dodacího listu, byl-li vystaven
 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem reklamace záruční doba. 
 • Svévolným upravením nebo pozměněním zboží 
 • Mechanickým nebo jiným poškozením zboží.
 • Poškozením zboží při přepravě k reklamaci (např. pokud zboží nebylo přepravováno chlazené na náležitou teplotu).
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,  chemickými a mechanickými vlivy běžnému bytovému prostředí, nebo prostředí restaurací vybavených potřebnou chladicí technikou. 
 • Zanedbáním péče o zboží.
 • Zboží bylo poškozeno použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v obchodních, reklamačních či záručních podmínkách nebo v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití nebo spotřebu obdobného zboží. 
 • Zboží bylo poškozeno živly.

Dále kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, o kterých musel vědět. Prodávající, ve smyslu platných zákonu, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným či obdobným se srovnatelnými parametry.

e) Délka poskytované záruky

Prodávající, ve smyslu platných zákonu, poskytuje na zboží záruku stanovenou zákonem, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná. Záruka na zboží okamžité spotřeby je poskytována jen a pouze v rozsahu požadovaném zákonem aktuálně záruky upravujícím. Zbožím okamžité spotřeby jsou míněny veškeré výrobky nebo zboží, které vyrábí firma Cukrářství Duo Kutil Ladislav a jsou potravinářského charakteru. Zejména se jedná o dorty, svatební dorty, chlebíčky, obložené mísy, zákusky, případně i o pečivo a další výrobky, tvoří-li součást objednávky. V případe výměny zboží za nové, dostane zákazník doklad, kterým získává právo na reklamaci stejným způsobem, jakoby se jednalo o nový výrobek.

f) Ceník reklamací, oprav a souvisejících služeb

Veškeré právem uplatněné reklamace jsou řešeny zdarma. V případě neoprávněné reklamace budou zákazníkovi účtovány veškeré náklady spojené s kontrolou a opravou zboží ve výši nejméně 100,- Kč + DPH. U mimozáručních oprav je účtována sazba ve výši 50,- Kč za každou započatou půlhodinu + DPH. V případě zákazníkem vyžádané opravy reklamovaného zboží u zákazníka je účtována sazba ve výši nejméně 400,- Kč za každou započatou hodinu + DPH včetně doby dopravy a mimo Ústí Nad Labem dále dopravné ve výši 10,- Kč/km, případně další související náklady. Firma Cukrářství Duo Kutil Ladislav si vyhrazuje právo neúčtovat zákazníkům výše zmíněné dopravné a další související náklady podle svého uvážení.

7) Způsoby vyřizování oprávněných reklamací

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, jsou uplatněné reklamace řešeny následujícími způsoby:

 • Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit nebo vyměnit zboží. Okamžitá výměna zboží je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, ale pouze za předpokladu, že se nejedná o zboží určené k okamžité spotřebě.
 • Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za věc bez vady (volba způsobů vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících Reklamační řízení uvedeno jinak. V takovém případe je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy).
 • Prodávající může vždy místo odstranění vady či výměny věci vrátit zákazníkovi kupní cenu (volba způsobu vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících Reklamační řízení uvedeno jinak. V takovém případe je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy). 

Jedná li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, muže kupující zvolit z těchto možností vyřízení reklamace. Uplatnit právo na výměnu věci, nejedná-li se o zboží určené k okamžité spotřebě, ze kterého byla již jakákoliv část spotřebována či jinak jakkoliv znehodnocena.

Reklamace se vyřizují výhradně v místě, určeném firmou Cukrářství Duo Kutil Ladislav pro uplatňování reklamací. Není-li místo pro uplatňováni reklamací určeno přímo na daňovém dokladu/dodacím listu, vyřizují se reklamace na stanoveném místě a to přímo v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno nebo převzato a to po celou pracovní dobu. Reklamace se zásadně nevyřizují u zákazníka, doprava zboží k reklamaci je záležitostí reklamujícího. Výjimku tvoří zboží či výrobky dodávané na místo určení firmou Cukrářství Duo Kutil Ladislav, v tomto případě je nutná osobní návštěva odpovědného pracovníka firmy Cukrářství Duo Kutil Ladislav. V případě, že tímto pracovníkem bude shledána reklamace jako neoprávněná, bude kupující povinen uhradit veškeré náklady s tímto spojené dle výše zmíněného ceníku. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení Vám sdělí pověřený pracovník.

8) Přijmání bankovních plateb prostřednictvím služby ePlatba

Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti AGMO a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

ZThlZjBhM